ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ